eMotion Dance Academy

 

 1. Zapisywanie się na kurs oraz udział w zajęciach jest równoznaczny z podpisaniem akceptacji regulaminu i zastosowaniem się do niego oraz wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.
 2. Akceptacja regulaminu jest potwierdzeniem, że uczestnik jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.
 3. Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich przelewem na numer konta podany na stronie internetowej w zakładce kontakt.
 4. Osoby posiadające kartę Medicover Sport mogą wejść na zajęcia w eMotion Dance Academy wysyłając smsa przed każdymi zajęciami wraz z miesięczną opłatą klubową. Opłata upoważnia do korzystania z jednego rodzaju zajęć.
 5. Recepcja eMotion Dance Academy lub instruktor prowadzący zajęcia ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 6. Opłata za zajęcia jest imienna i obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
 7. eMotion Dance Academy zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy instruktora przez wysłanie smsa na numer telefonu podany przy zapisach, najpóźniej 2 godziny przed danymi zajęciami. Zajęcia te będą odrabiane w wyznaczonym przez instruktora terminie lub zostanie zwrócona opłata.
 8. W święta ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane.
 9. eMotion Dance Academy zobowiązuje się do zwrotu pełnej płatności, w miesiącu, w którym nie odbyły się ani razu zajęcia z winy instruktora lub z winy eMotion Dance Academy.
 10. eMotion Dance Academy zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w momencie, gdy liczba kursantów spada poniżej 6 osóba także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć.
 11. eMotion Dance Academy zastrzega sobie prawo do łączenia grup w momencie, gdy liczba kursantów spada poniżej 6 osób. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z kursantami.
 12. eMotion Dance Academy może wprowadzić zmianę osoby prowadzącej lub zmianę w grafiku zajęć o czym poinformuje uczestników (telefonicznie lub osobiście).
 13. Promocje cenowe są ustalone przez eMotion Dance Academy i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą wiadomości sms, strony Facebook oraz poprzez recepcję eMotion Dance Academy i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, subskrybenci Facebooka). Promocje nie łączą się ze sobą.
 14. Uczestnik nie ma prawa przebywać na sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z instruktorem. Wyjątkiem są godziny „Sali Otwartej” (patrz pkt 24.)
 15. eMotion Dance Academy informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Akademii Tańca.
 16. eMotion Dance Academy informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.
 17. Na zajęciach eMotion Dance Academy znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu eMotion Dance Academy. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie wchodzić na zajęcia. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu eMotion Dance Academy, jako zadość uczynienie za zakłócanie poprawnej pracy Akademii Tańca i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 18. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki eMotion Dance Academy musi posiadać ważną opłatę za zajęcia. W przypadku nieopłacenia zajęć jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.
 19. Każda opłata za zajęcia określa precyzyjnie czas, godzinę oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na zajęciach tanecznych w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać na zajęciach poza wyznaczonymi warunkami.
 20. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania instruktora o problemach zdrowotnych, złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
 21. Uczestnik jest zobowiązany do konsultacji z lekarzem rodzinnym przed pierwszymi zajęciami, po przebyciu ciężkiej choroby, operacji itd.
 22. Za bezpieczeństwo poza salą taneczną odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie dzieci, a także w drodze na zajęcia i powrotnej. Instruktor sprawuje opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć wyłącznie na sali tanecznej w trakcie zajęć.
 23. Przebywać na sali mogą uczestnicy jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez trenera oraz w zmiennym obuwiu (sportowym lub tanecznym).
 24. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z zajęć. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz instruktor mają prawo wezwać policję.
 25. Osoba niewykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali, na której odbywają się zajęcia.
 26. Uczestnicy „Sali Otwartej” w trakcie zajęć o nazwie „Practice” deklarują, że są najemcami sali i nie angażują w jej wykorzystanie eMotion Dance Academy, co wiąże się z deklaracją, iż nie będą rościli sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku jakiegokolwiek negatywnego zdarzenia na sali, uszczerbku na zdrowiu lub kontuzji. eMotion Dance Academy w powołaniu na pkt. 16 dochowa wszelkiej staranności, by w pełni zabezpieczyć teren treningowy. W przypadku, gdy uczestnikami „Sali Otwartej” są osoby niepełnoletnie, opiekę nad dziećmi sprawują obecni na sali rodzice.
 27. eMotion Dance Academy oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników.
 28. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu instruktorowi. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
 29. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
 30. Uczestnik zajęć, dni otwartych, maratonów, obozów i innych wydarzeń w eMotion Dance Academy wyraża zgodę na nieodpłatne używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć tanecznych zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo eMotion Dance Academy usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z eMotion Dance Academy. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
 31. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie oraz na zajęciach eMotion Dance Academy bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie eMotion Dance Academy, zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 32. eMotion Dance Academy informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca eMotion Dance Academy nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.
 33. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: emotiondance.pl/rodo.
 34. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo eMotion Dance Academy jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością eMotion Dance Academy. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 35. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące.